Joel Levi & Co. Law-Firm has Over 40 Years of Experience in Restitution of Stolen Jewish Art, Heir Tracing, Civil Law and Succession and Wills.
German German
English English
 
פעילות ציבורית
Joel Levi Law Firm
 

קשרים עם עורכי דין בגרמניה

עו"ד יואל לוי אקהארט שפר
ראש לשכת עורכי הדין בטיבינגן, גרמניה
יורי גיא-רון
ראש לשכת עורכי הדין בישראל
ד"ר ברנרד דומבק
ראש לשכת עורכי הדין ברפובליקה הפדרלית של גרמניה


עו"ד יואל לוי המכהן כיו"ר הועדה של לשכת עורכי הדין בישראל ליחסים עם ארצות דוברות גרמנית מגיע לעיתים קרובות לגרמניה ומייצג ישראלים מול רשויות, מוסדות וחברות גרמניות. במשרד עובדים מזה 20 שנה מתמחים שנמצאים בשלבים האחרונים לפני קבלת רשיון עו"ד בגרמניה. מתמחים אלה נמצאים בקשר הדוק עם משרד יואל לוי ושות' ופועלים עמו בשיתוף פעולה.

אמנת הידידות בין לשכת עורכי הדין בישראל והלשכה הפדרלית של עורכי הדין בגרמניה פילסה דרך לשיתוף פעולה פורה ועזרה הדדית בנושאים משפטיים.לעו"ד ישראלים ניתנה אפשרות להשתלם בחדשים מאי יוני בכל שנה בלשכת עורכי הדין בפרנקפורט; ההשתלמות כוללת הרצאות ועבודה במשרד עורכי דין.

 

אמנת ידידות

בין לשכת עורכי הדין בישראל לבין לשכת עורכי הדין הפדראלית של גרמניה


הואיל ובין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפדראלית של גרמניה (להלן: "המדינות") שוררים יחסי ידידות מיוחדים, שנרקמו לאורך שנים ומושתתים על אמון הדדי;

והואיל ושתי המדינות מחויבות לעקרונות של צדק ושלטון החוק, ובמיוחד מקדשות את עקרון השמירה על זכויות האדם;

והואיל וקיים בין שתי המדינות שיתוף פעולה כלכלי הדוק, אשר במסגרתו יש גם צורך בייעוץ משפטי;

והואיל ועורכי הדין ונציגיהם פועלים בשתי המדינות במסירות להגן על הערכים הבסיסיים הנזכרים לעיל ולסייע בתחום התמחותם לקידום היחסים הכלכליים בין המדינות;

והואיל ועורכי הדין של המדינות מבקשים - באמצעות הלשכות במסגרתן הם מאוגדים על פי חוק - להצהיר על היחסים שביניהם לצורך העמקת שיתוף הפעולה, חיזוק קשרי הידידות וביסוס האמון ההדדי ביניהם;
 

לפיכך הסכימו הצדדים ביניהם:
 

 1. לקיים ערוצי הידברות, שיאפשרו היזון הדדי של מידע לגבי המערכת המשפטית והעקרונות המשפטיים של המדינה האחרת, ובמיוחד בנוגע לחקיקה הקשורה במקצוע עריכת הדין ובדרכי רכישתו. המידע יועבר בשפת המדינה ובאנגלית.
   
 2. לפעול ביתר שאת ליצירת קשרים אישיים בין עורכי הדין של שתי המדינות לשם ביסוס האמון ההדדי ביניהם ולחיזוק קשרי הידידות בין שתי המדינות.
   
 3. לערוך באופן סדיר חילופי משלחות של עורכי דין משתי המדינות לצורך לימוד הדדי ופיתוח מיזמים משותפים.
   
 4. לסייע במיוחד לקיום חילופי משלחות של עורכי דין צעירים משתי המדינות, דבר שיועיל לפיתוח תקשורת בינאישית בין עורכי הדין נוסף על חילופי ידע משפטי.
   
 5. לעודד ולהגביר את שיתוף הפעולה בין נציגי עורכי הדין של שתי המדינות בכל התחומים ובכל דרך אפשרית למען חיזוק קשרי הידידות בין שתי המדינות.