Joel Levi & Co. Law-Firm has Over 40 Years of Experience in Restitution of Stolen Jewish Art, Heir Tracing, Civil Law and Succession and Wills.
German German
English English
 
תחומי התמחות
משרד עו"ד יואל לוי
 חברת השבה

החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה הוקמה לאחר שמשך שנים רבות הוטחה באפוטרופוס הכללי ביקורת על כך שמחד אינו עושה מאמץ לאיתור יורשים של בעלי נכסים שניספו בשואה, ומאידך אינו מאפשר שימוש בכספים הנובעים מנכסים אלו לטובת ניצולי שואה נזקקים החיים בישראל.

חוק הנכסים של נספי השואה נחקק בשנת 2007 ועיקרו :

א) העברת נכסים של נספי שואה לחברת ההשבה,
ב) נסיון לאיתור יורשי הנספים והעברת הנכסים לבעלותם בהליך מזורז,
ג) שימוש בנכסים וכספים של נספים שיורשיהם לא אותרו לרווחת ניצולי שואה המתגוררים בישראל.

נכס של נספה שואה מוגדר בחוק כדלקמן :

"נכס של נספה השואה" - נכס שמתקיים בו אחד מאלה, למעט נכס גרמני, כהגדרתו בסעיף 2(ה) לחוק נכסי גרמנים, התש"י-1950:

(1) הוא נמצא בישראל ובעל הזכויות האחרון בו, הידוע, הוא אדם שמקום שהותו האחרון הידוע היה בחבל ארץ אשר ביום י"ז באלול התרצ"ט (1 בספטמבר 1939) היה שייך למדינה מהמדינות המפורטות בתוספת הראשונה, ולא ידוע אם בעל הזכויות האמור נותר בחיים לאחר יום כ"ז בטבת התש"ו (31 בדצמבר 1945) או שידוע כי הוא נספה בתקופה שמיום י"ז באלול התרצ"ט (1 בספטמבר 1939) עד יום כ"ז בטבת התש"ו (31 בדצמבר 1945) בחבל ארץ כאמור;

(2) הוא נכס אשר רואים אותו, לפי הוראות סעיף 21 לחוק האפוטרופוס הכללי, כאילו ניתן לגביו צו ניהול;

(3) הוא תמורתו של נכס שהתקיים בו האמור בפסקה (1), ובלבד שהאמור בפסקה (1) מתקיים בתמורה כאמור.

חברת ההשבה ריכזה וקיבלה לבעלותה אלפי נכסים הרשומים בבעלות נספים; חברת ההשבה עושה מאמץ לאתר יורשים בכל דרך אפשרית.

אולם הצורך בוודאות של זהות המוריש והיורש מעלה קשיים בדרך להשגת הרכוש מחברת ההשבה. הקשיים נובעים מדרישות החוק המחייבות המצאת צווי ירושה. ההליך אצל הרשם לעניני ירושה עובר במקרים רבים לבית המשפט לענייני משפחה. כך שהליך פשוט וקצר הופך להתדיינות איטית ומסורבלת.

הנסיון מראה שאין מנוס מפניה לאנשי מקצוע שינהלו את ההליך מתחילתו ועד סופו.

משרד עו"ד יואל לוי ושות' פועל לאתר תיעוד הנדרש להוצאת צווי ירושה, מגיש בקשות להצהרות מוות של נספי השואה ומלווה את הלקוחות לאורך כל הדרך מיום הגשת הבקשה הראשונית ועד לקבלת הנכסים בין אם מדובר במקרקעין או בכספים שנמצאים בחזקת חברת ההשבה.

לטקסט המלא של החוק לחץ כאן.

 עמוד בית | פרופיל | תחומי התמחות | הצוות | מאמרים ופרסומים | פעילות ציבורית | צור קשריואל לוי ושות' משרד עורכי דין © 2018 כל הזכויות שמורות
מגדל התאומים 1, רחוב ז'בוטינסקי 33, רמת גן 52511 | 5754255 03
 
  - בניית אתרים - יוגה - קידום אתרים -