Joel Levi & Co. Law-Firm has Over 40 Years of Experience in Restitution of Stolen Jewish Art, Heir Tracing, Civil Law and Succession and Wills.
German German
English English
 
תחומי התמחות
Joel Levi Law Firm
 יצוג בהליכים משפטיים בגרמניה

שיטת המשפט בגרמניה, השיטה הקונטיננטלית, שונה משיטת המשפט בישראל וכן מצריכה מתן תשומת לב מיוחדת והקפדה על סעיפי ההסכמים והאמנות לעזרה משפטית הקשורות בעניין זה.

משרד עורכי הדין יואל לוי ושות’ מסייע לאזרחים ופירמות ישראליות אשר נזקקים להליכים משפטיים בגרמניה, כנתבעים או כתובעים לשם הגנה על זכויות, גביית חובות וקבלת נכסים שמגיעים להם כדין.

משרד עורכי דין יואל לוי ושות’ מעסיק עורכי דין גרמניים שמאפשרים הערכה מוקדמת של סיכויים וסיכונים ומעסיק צוות לקבלת כל המסמכים הדרושים להתדיינות בכל ארכיון או מוסד גרמני. יואל לוי ושות’ משרד עורכי דין יוכלו לבצע הערכה מתאימה בדבר האסטרטגיה שיש לנקוט בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

משרד עורכי דין יואל לוי ושות’ מקושר למשרדי עורכי דין בגרמניה ובמדינות נוספות.

התדיינות בגרמניה בנושאי רכוש ויצירות אמנות מבוצעת בהצלחה ע"י יואל לוי ושות’ משרד עורכי דין, מאז איחוד גרמניה.

התקדימים שהושגו למען תובעים ברחבי תבל ע"י עו"ד לוי ושות’ מקנים למשרד מעמד מיוחד בכל התדיינות בגרמניה.

התמחות נוספת של המשרד היא באכיפת פסקי דין, לשם ביצוע יעיל וגביית חובות שנקבעו בפסקי דין במדינות זרות.
 עמוד בית | פרופיל | תחומי התמחות | הצוות | מאמרים ופרסומים | פעילות ציבורית | צור קשריואל לוי ושות' משרד עורכי דין © 2018 כל הזכויות שמורות
מגדל התאומים 1, רחוב ז'בוטינסקי 33, רמת גן 52511 | 5754255 03
 
  - בניית אתרים - יוגה - קידום אתרים -